KIẾP LAI SANH, NGHIỆP, LỰC, MA CHƯỚNG

Trong thế giới tâm linh khi Vua Cha Bàn Cổ tạo nên vũ trụ này, Mẫu Nữ Oa Nương Nương tạo ra nhân sanh bá tánh. Khi Vua Cha Bàn Cổ và Mẫu Nữ Oa Nương Nương hoàn thành sứ mệnh cao cả, vì muốn nhân sanh bá tánh được hưởng Phước, tránh được kiếp nạn nên rời bỏ ngai vàng tu tiên giữ cân bằng âm dương vũ trụ. Giao quyền cai quản vũ trụ cho Cha Trời Mẹ Đất (Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế & Mẫu Hoàng Thiên – Mẫu Địa) là lúc Đạo Mẫu ra đời.

Trên Thiên Quốc, Vua cha Ngọc Hoàng cùng quần thần văn võ bá quan cai quản vũ trụ có luật lệ của Thiên Quốc. Luật triều đình công minh, nghiêm khắc thẳng tay trừng trị những kẻ tội đồ phạm tội vi phạm luật lệ triều đình.

Bảo Điện Uy Linh Tự Mẫu Hoàng Thiên

1. Nghiệp: từ hàng văn võ bá quan cho đến các tôn vương công tử vì cao ngạo phạm tội trên Thiên Quốc đều phải chịu hình phạt phế bỏ ngôi vị xuống trần tu đạo trả nghiệp. Sống làm việc tạo phúc cho nhân sanh bá tánh lấy công chuộc tội trả được hết Nghiệp sẽ được phục hồi ngôi vị. Đây chính là kiếp Lai sanh (Hiện tại thời điểm này ở Việt Nam có khoảng hơn 100 nhân sanh có kiếp lai sanh). Kiếp Lai sanh khác luân hồi chuyển kiếp như sau:

– Kiếp lai sanh là gốc (chỉ có một);

– Luân hồi chuyển kiếp là hết kiếp này lại chuyển sang kiếp khác (nhiều kiếp).

2. Lực: Những người có kiếp lai sanh (số lượng không nhiều) khi về trần gian nếu tu hành đúng đường Chính Đạo, thì uy lực trong cõi tâm linh rất mạnh vì gốc là con rồng cháu tiên họ tu tập tinh tấn, tâm tốt sẽ cứu giúp được nhân sanh bá tánh.

– Luật Thiên Quốc quy định rõ ràng khi phạm tội giáng trần trả nghiệp thì vẫn là người trần (trừ một số trường hợp như Thánh Mẫu Đệ Nhất và Quan Lớn Trần Triều vì thiên duyên về trần cứu giúp nhân sanh bá tánh, đây chính là cơ trời vận nước “ thiên cơ “ bất khả lộ);

– Là người trần sống tại cõi trần thế, trong tâm linh phải hiểu rõ câu “thủ thổ chi thần” chịu sự quản lý soi xét của các Thần. Các Thần giúp việc cho văn võ bá quan Triều đình, ghi chép công tội hàng giờ, ngày, tháng, năm của nhân sanh, để định công định tội cho nhân sanh luân hồi chuyển kiếp.

3. Ma chướng: Vì được hưởng Lực, có một chút quyền năng trong tâm linh không chịu tu tập đến cảnh giới cao: tu tâm tính khẩu, bao (bao dung, bao bọc), buông (buông bỏ quyền lực, danh vọng), chấp, mê nên bị ảo vọng và lầm tưởng không biết được mình là ai, ngôi thứ ra sao. Cộng tính tham sân si trên cõi hồng trần lộng ngôn ảo tưởng, vỗ ngực xưng danh, tự cho mình là giỏi hơn người, nói năng thiếu suy nghĩ tạo khẩu nghiệp cho mình phá đời, phá đạo ảnh hưởng đến cuộc sống an lành của nhân sanh, ảnh hưởng Thiên Địa.

– Phạm trọng tội này, trời không dung đất không tha, chỉ khổ cho dòng họ chót sinh ra loài nghiệt chủng để cả dòng họ vào A Tỳ địa ngục, trả nghiệp hàng vạn năm.

– Trên cõi hồng trần khi bị Quy án trả nghiệp thì gia đình ly tán sống lay lắt qua ngày, chờ ngày hồi âm chịu phạt (thiên đường mở cửa không lên, địa ngục cửa đóng lại chui đầu vào).

– Như thế tất cả những kẻ vỗ ngực ta đây là Vua Cha, là Thánh Mẫu bây giờ đều là tội đồ của Triều Đình, dùng Đạo tạo đời, phá đời, phá đạo (Tà Đạo) chờ ngày bị quy án.

– Thời gian gần đây một số thanh đồng Messenger cho Hoàng Hải kể về những việc được nhìn thấy nghe thấy. Được dậy bảo xét theo tâm linh: Theo ngôn từ và linh cảm quan của Hoàng Hải thì các đồng là người có kiếp lai sanh. Nhưng để được các toà công nhận thì các đồng phải hết sức cố gắng tu được tâm,tính, khẩu chờ ngày đủ duyên các toà sẽ nhận. Nếu không tu được thì mãi mãi vẫn chỉ là nhân, vì con cái hư các toà phế bỏ và không công nhận để tránh loạn phủ (trần phá trần phá âm).

Bảo điện Uy Linh Tự Mẫu Hoàng Thiên

Chữ ít nghĩa nhiều mong nhân sanh bá tánh thấu hiểu để tu hành chánh đạo, tránh lầm đường lạc lối trở thành tà đạo (Tà Đạo cũng do chính Đạo mà ra, chỉ vì tham –  sân – si – sầu – hận tưởng ta là giỏi khinh sư diệt tổ, dùng quyền phép sát hại nhân sanh bá tánh). Khi hành sự không suy nghĩ thấu đáo, khi nói năng không giữ khẩu, khi phạm vào Trọng tội, Nghiệp gây ra phải tự gánh chịu!

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh hướng Đạo xây dựng nên! Hoan hỷ Nam vô A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải