TUYỂN CHỌN THANH ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên giáng truyền: Hàn Lâm Bảo Điện là nơi cất giữ nhiều sách quý để đào tạo các Thanh đồng giỏi trong và ngoài nước, đào tạo các Thanh đồng là để giữ cho Quốc thái dân an, xây dựng chấn chỉnh và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.

Đại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng truyền: Ngày thành lập Đạo Mẫu Việt Nam là Hạ thiên, Giáp Ngọ niên, Lục nguyệt, Hạ tuần Nhị Thập Tam nhật, đặt nền móng xây dựng Đạo Mẫu Việt Nam phải thật vững chắc.

Vâng lời truyền chỉ của Vua Cha Mẫu Mẹ, Hoàng Hải tôi sẽ xét nhận các Thanh đồng đưa về Bảo Điện để truyền dậy Pháp thần, để chấn chỉnh, xây dựng và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.

Cụ thể như sau:

1. Số lượng thanh đồng tuyển chọn

Mỗi tỉnh thành sẽ chọn ra 9 Thanh đồng. Các thanh đồng phải hết lòng vì Đạo, vì đại nghĩa diệt thân, chấp pháp như sơn, nhất tâm xây dựng Đạo Mẫu Việt Nam trở thành Quốc Đạo, cứu giúp nhân sinh còn u mê, lầm đường lạc lối, hành pháp giữ cho âm dương cân bằng tạo phúc cho nhân sanh, giúp cho Quốc thái dân an.

2. Điều kiện tuyển chọn thanh đồng

Các thanh đồng được chọn phải hội đủ những yếu tố sau:

– Hiểu được ý nghĩa về Kinh Vua Cha (Khâm Thiên Giải Ách Ngọc Hoàng Cốt Tuỷ) Kinh Phật Mẫu (Địa Mẫu Chơn Kinh).

– Lý lịch tốt, không tiền án tiền sự.

– Tu được Tâm, Tính, Khẩu.

– Nhất tâm vì Đạo Mẫu (chấp pháp như sơn, vì nghĩa diệt thân).

– Huyệt luân xa tử mở (người trần gọi là sát âm).

– Có ngày, giờ, tháng, năm sinh rõ ràng.

3. Thời gian tuyển chọn

Xét sơ tuyển từ ngày 1/6/2016, hàng tháng vào ngày 23 (nay là ngày 18) tổ chức gặp mặt tại Hàn Lâm Bảo Điện để tuyển chọn.

Các Thanh đồng nhất tâm tu tập để xây dựng Đạo Mẫu Việt Nam đều được xét vòng sơ tuyển.

Vòng sơ tuyển: Các Thanh đồng ứng tuyển viết 1 bài luận, nội dung trả lời câu hỏi bạn hiểu thế nào về Đạo Mẫu Việt Nam, từ đó đề ra phương hướng xây dựng, chấn chỉnh và phát triển Đạo Mẫu của cá nhân Thanh đồng đó. Bài luận là để xem xét trí tuệ, tâm đức của từng thanh đồng hướng về Đạo Mẫu Việt Nam. Cuối bài viết ghi rõ họ tên, giờ, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ số điện thoại để Hoàng Hải trực tiếp liên lạc báo kết quả. Sở dĩ bắt buộc phải có giờ sinh chuẩn là để tính về cung mệnh cho từng đồng. Bài luận của các thanh đồng gửi về địa chỉ: Trần Xuân Hải, Số 7 đường Ngô Gia Khảm, phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Bài hay sẽ được đăng lên trang Daomauphat.com để nhân sanh học hỏi. Những bài luận được đánh giá tốt, đạt yêu cầu sẽ được Hoàng Hải tính cung mệnh cả đời của Thanh đồng theo cách tính của thầy Quỷ Cốc tiên sinh (truyền nhân học trò giỏi nhất của thầy Quỷ Cốc tiên sinh là Chúa bà Nguyệt Hồ, nhưng chỉ được học hỏi về bói toán trần gian, còn về âm phần thì chưa có ai học được).

Hiện nay âm thịnh dương suy, tà ma ngoại đạo nổi lên hoành hành, chống phá trần gian khiến cho người ma lẫn lộn. Một lần nữa Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên truyền lệnh giáng xuống cho thầy Quỷ Cốc tiên sinh về trần truyền dạy “thuật bấm độn âm dương vong mệnh” giúp cho người có Thiên duyên để giải hóa các trận đồ trấn yểm.

Sau này Hoàng Hải sẽ chọn 1 người duy nhất là truyền nhân của Hoàng Hải để dậy thuật bấm độn “âm dương vong mệnh”. Theo cách tính “âm dương vong mệnh” nếu các đồng rơi vào 1 trong 3 cung:

– Cung mộc (Mệnh, Tử)

– Cung Hoạ

– Cung Bệnh

thì Hoàng Hải sẽ không truyền dạy Pháp thần, nhưng các đồng nhất tâm về Đạo Mẫu Việt Nam, viết được bài luận về Đạo hay, Hoàng Hải sẽ giao lại cho Thanh đồng sở tại sau khi đã học xong Pháp thần sẽ giải giúp cho các đồng để tránh họa.

Qua vòng sơ tuyển, đến vòng xét tuyển: Các đồng qua được vòng sơ tuyển Hoàng Hải sẽ mời gặp mặt trực tiếp để tuyển chọn đưa về Bảo Điện tu tập.

Vòng thứ 3: Xét chọn các pháp thần do Cha Mẹ các Tòa giáng đồng trực tiếp vào các Thanh đồng để giúp các Thanh đồng biết đến quyền Cha phép Mẹ và biết các Pháp thần ăn lộc của Tòa nào, giá nào. Khi được cha mẹ chọn, các Pháp thần về gia cư truyền kinh Vua Cha, Kinh Địa Mẫu Chơn Kinh trên facebook 100 ngày để trấn yên an gia cư của mình; giúp các pháp thần tu pháp tại gia không bị tà ma ngoại đạo quấy phá.

Qua 3 vòng tuyển chọn, các đồng sẽ được Hoàng Hải truyền dạy Pháp thần.

4. Trong thời gian tu tập Pháp thần (5 ngày) tại Hàn Lâm Bảo Điện Uy Linh Tự Mẫu Hoàng Thiên, các đồng được ăn uống ngủ nghỉ do Bảo Điện trợ duyên và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Trong Đạo Mẫu: Trên theo Phật Thánh dưới theo Đồng Thầy, các đồng về Bảo Điện học Pháp thần phải nhất tâm theo Đồng Thầy mở phủ cho mình, còn Hoàng Hải chỉ là người “Đồng Tu” dẫn dắt các đồng vào tu hành cứu nhân độ thế, cứu giúp nhân sanh chứ không phải là Thầy của các Đồng.

Các Thanh đồng được dạy Pháp thần được học các thuật:

– Học Thuật Linh Cảm Quang: Nhìn thấy chưa chắc đã phải, nghe thấy chưa chắc đã đúng, dùng linh cảm quang để xác định đúng hay sai.

– Được khai thông quang nhãn: Dùng ấn quyết của Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên khai quang nhãn, để xem bói nhìn người biết việc (tùy theo căn duyên sẽ được học bói theo lộc Chúa bà Nguyệt Hồ, Chúa bà cà phê, Cô Chín, Chúa Then).

– Đuợc học Quyết triệu vong của quan lớn Trần triều: Dùng gọi hồn dù vong ở đâu cũng phải về chấp lệnh.

– Cắt giải Duyên Âm “vong hành”.

– Trấn đất dẹp vong: Khu nào đất dữ nhất kể cả pháp sư Trung Quốc không trấn được, thì các đồng vẫn làm được.

– Kê Lệch Đồng: Không được xoay khăn gây tốn kém cho các đồng (Đạo Mẫu cấm xoay khăn).

– Giải Ngục Phả Độ Gia Tiên: Làm tại gia giúp nhân sanh, tránh tốn kém cho nhân sanh.

– Dùng Hoa làm thuốc tránh Đồng cơ (Lộc cô Chín).

– Dùng Hoa chữa bệnh điên (Lộc cô Bơ): Bị cơ đồng hóa điên, mỗi năm chỉ được dậy cho 3 người.

– Khai Đàn Mở Phủ: Làm đúng phép tránh bị lệch đồng.

5. Quyền lợi nghĩa vụ thưởng phạt các Thanh đồng được học Pháp thần:

Cha Mẹ giáng truyền các Thanh đồng tu tập Pháp thần nhất tâm xây dựng Đạo Mẫu Việt Nam cứu giúp nhân sanh, được cha truyền con nối (khi không đủ sức khỏe sẽ được truyền dạy cho nam tử, nữ tử kế ngôi để tiếp tục thừa hành Pháp thần).

Các Pháp thần làm tốt sẽ được gia ân gia phúc cho 3 đời. Được sắc phong triều đình có tên trong bảng vàng, được tăng phúc, tăng lộc.

Các Pháp thần khi tu tập tốt sẽ được có tên trên trang Daomauphat.com để nhân sinh tỉnh nào gặp vướng mắc về tâm linh sẽ thỉnh mời Thanh đồng tỉnh đó trợ duyên tiếp phúc.

Các Thanh đồng được học Pháp thần đồng tu phải thương yêu nhau như anh em, nhiều tuổi làm anh chị, ít tuổi làm em.

Là một Thanh đồng giỏi phải biết kính trên nhường dưới,  Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên giáng truyền: “Các đồng được chọn học Pháp thần đều là khai quốc công thần xây dựng nên Đạo Mẫu Việt Nam sau này”. Hàng năm sẽ được học thêm khẩu quyết và ấn quyết để thừa hành Pháp thần.

Phạm vào 1 trong những tội sau đây sẽ bị phạt:

– Chống lại Đạo Mẫu, chống lại quốc thái dân an.

– Làm lộ ấn quyết, khẩu quyết.

– Chia bè kéo phái chia rẽ bạn “Đồng tu”.

– Thừa hành Pháp thần không đúng để ảnh hưởng đến Đạo Mẫu, đến nhân sanh. Tâm không tĩnh, việc chưa thông tuyệt đối không thừa hành Pháp thần, làm việc không được phải bồi hoàn lại tiền cho nhân sanh.

– Khi các thanh đồng thừa hành Pháp thần, trong tâm linh được các Thần sẽ trợ duyên và giám sát tấu đối công tội về triều đình.

Trần gian: nhân sanh sẽ giám sát việc làm phải trái của các đồng thừa hành Pháp thần, nếu thấy sai báo về email: hoanghai@daophatmau.com, Hoàng Hải chấp pháp như sơn xét việc không xét người nếu các đồng phạm tội nhẹ thì nhắc nhở, để tiếp tục tu hành lấy công chuộc tội. Phạm tội nặng sẽ bị thu hồi lại pháp trần, triều đình giáng tội 3 đời trả nghiệp.

Đạo Mẫu Việt Nam sẽ hướng nhân sinh tu hành chánh đạo, biết hiểu sâu về thế giới tâm linh, tránh các đàn lễ do người trần bầy vẽ ra làm ảnh hưởng đến tiền bạc giúp cho nhân sinh có cuộc sống thanh bình.

Thiên đã thuận chỉ đợi tâm nhân sanh hướng Đạo, các đồng làm đuợc nhiều việc tốt cứu giúp đuợc nhân sanh. Đến thời gian có thể là 1 năm, 3 năm hay 5 năm, các cấp lãnh đạo sẽ nhìn xuống cho phép Đạo Mẫu Việt Nam thành lập, có trụ sở có trường dậy học lúc đấy sẽ thành Quốc Đạo.

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh nhất tâm hướng Đạo xây dựng nên! A di đà Phật.

 

Nguồn: HOÀNG HẢI daophatmau.com