Trần tộc đối với Đạo Mẫu Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam

dao_mau_viet_nam

Khi Đại Đức Vua cha Bàn Cổ khai Thiên lập Địa sắc phong Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên làm thầy trước tiên.

Phật Mẫu Hoàng Thiên sinh ra vạn vật trên trái đất, Đại đức Vua cha Bàn cố hoá thân hiệu là Tiên Hoàng, để giữ cho vũ trụ âm dương cân bằng, Đại đức Vua cha Tiên Hoàng truyền dạy pháp thần cho tứ vị đệ tử gồm:

1.Đức Đại Lão Thương Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
2.Đức Lão Nguyên Thỷ Thiên Tôn
3.Đức Lão Thiên Tôn họ Trần đứng đầu dòng tộc hiệu Thanh thư Đạo sỹ
4.Đức Lão Huỳnh Đế Đại Vương cai quản Tam phủ trên cõi Thiên Đình

Đây là lúc Trần tộc ra đời.

Kể từ đó đến nay, con cháu Họ Trần một lòng trung nghĩa sanh ra các anh hào lữ kiệt nhất tâm một lòng theo Phật theo Mẫu thờ cha kính mẹ, trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy, nhất tâm Quy y, sống chết có nhau, vào sanh ra tử, quyết tâm phá trận cứu nguy cho nước nhà, giữ Đạo, giữ cho quốc thái dân an.

Trải qua hàng ngàn năm đến nay mỗi khi đất nước Đại Việt gặp nguy biến Âm thịnh Dương suy đề có người họ Trần giáng về trần gian trừ gian dẹp ác bình Thiên Hạ giữ cho Quốc thái dân an.

Triều đình sắc phong tứ vị Thiên vương cũng đều là người của Trần tộc:

1. Trần Nguyễn Hãn
2. Trần Thủ Độ
3. Vua Lê Thánh Tông (Bài viết khác Hoàng Hải sẽ giải thích tại sao họ Lê lại giáng vào thành họ Trần)
4. Vua Trần Nhân Tông

Giữ cho quốc thái dân an, nhân sinh hưởng thái bình.

Quan lớn Trần triều, Lục bộ công đồng Trần triều:

Trần tộc sinh ra nhiều tướng tài nam chinh bắc chiến bình thiên hạ giữ cho Quốc thái dân an.
Trong tâm linh việc gì cũng phải tính từ gốc mà ra được gọi là Lai Sanh.

Lai sanh là gốc của nhân sinh, theo kiếp lai sanh đây là những thần tiên trên thiên đình khi đất nước Đại Việt có nguy biến (bị xâm lược) triều đình sẽ cử các thần tiên giáng về Trần tộc giúp cho đất nước trừ gian dẹp ác bình thiên hạ giữ cho Quốc thái dân an. Khi hoàn thành sứ mệnh sẽ trở về kiếp lai sanh của mình trên thiên cảnh.

Kiếp lai sanh của các vị thần khi các vị thần thừa hành pháp sự nếu sai bị phạm tội sẽ bị giáng tội đầu thai làm người Trần để tu hành trả nghiệp do mình gây nên (Khoảng 100 kiếp làm người để trả nghiệp) nếu tu được trở về kiếp Lai sanh lại làm thần.

Kiếp lai sanh của nhân sinh nếu ở trần gian tu hành tốt khi về âm được gọi và vong linh, sau một thời gian dài ở âm cung tiếp tục tu hành sẽ được đầu thai trở về trần gian. Tuỳ theo công tội nghiệp khi đầu thai làm người (công, nông, thương, sỹ) hay trở thành súc vật đều do mình tu từ kiếp trước trừ một số trường hợp sống trên trần gian không theo đạo giáo nào làm nhiều việc xấu tạo nghiệp quá lớn khi trở về âm phải bị đày đoạ vào đường ngã quỷ.

Trong thế giới tâm linh nhân sinh hiểu rõ Đại Việt là nơi gốc của Đạo mẫu nên được triều đình phong danh, khi Đất nước gặp nguy biến đều được thần tiên xuống trần phù giúp cho nhân sinh được hưởng thái bình. Trên trái đất này có thấy đâu nhân sinh được hưởng thái bình như Đất nước Việt Nam không (không động đất, không sóng thần, không có các đại dịch, luôn luôn được hưởng mưa thuận gió hoà) trong khi đấy các quốc gia khác luôn luôn gặp đại hoạ.

Địa linh sinh nhân kiệt, Đại Việt sinh ra nhiều nhân tài giỏi đưa Đất nước Việt Nam đi lên thành một cường quốc, đây là ý trời. Nhiểu thế lực thù địch hiểu biết sâu về tâm linh tạo nên những trận trấn yếm (Ma trận) làm trái luật triều đình đảo lộn âm dương không cho nhân kiệt nổi lên giúp đất nước. Trong thế giới tâm linh gồm:

Thiên —> ý trời và thời khắc
Địa —> Địa linh phụ thuộc vào Thiên
Nhân —> Nhân tài phụ thuộc vào Thiên
Duyên —> Phụ thuộc vào Thiên

Một lần nữa ơn nhờ Thiên Đình, ơn nhờ Phật Thánh Bính thân niên, Tam nguyệt ( – ) nhật ( – ) thời, Linh Khí trời đất đã tụ hợp lại khai một huyệt đạo đã trấn yểm Việt Nam, giúp cho các Thiên Tử trần gian có Quan, Sắc, Chức, Tước, Mệnh hợp đẳng Thiên Duyên giúp cho Việt Nam phát triển và đi lên để trở thành một quốc gia cường thịnh.
Trận đồ (ma trận) trấn yếm đã được hoá giải sau này rất nhiều nhân kiệt (Thiên tử trần gian, có các người của Trần tộc xuất tướng) đưa đất nước Việt Nam đi lên trở thành một cường quốc trong thập niên này.
Các nhân sinh những người mang họ Trần chúng ta phải cố gắng tu tập (tâm, tính, khẩu) làm nhiều việc thiện giúp cho đất nước sớm trở thành cường quốc.

A di đà phật
HH chấp bút

Hoàng Hải sinh ra trong dòng họ Trần được Thiên duyên Trần tộc giáng về dạy dỗ các nghi lễ và pháp thần của nhà Trần, xin có lời với các thanh đồng Trần tộc về lễ nghi khi hầu Quan lớn Trần triều và hội đồng nhà Trần.
Việc xiên lình rạch lưới lấy máu khi hầu nhà ngài là thuộc về tà đạo, pháp thần của nhà Trần rất uy linh (gốm Ấn quyết, Khẩu quyết) dùng Ấn quyết, Khẩu quyết để trừ gian dẹp ác bình thiên hạ. Khi hầu quan lớn Trần triều tuyệt đối không được xiên lính, không được rạch lưỡi lấy máu làm dấu như các đồng đang hầu bây giờ để giữ tôn nghiêm của Trần tộc.

Xiên lình đây là cách hành lễ của thầy phù thủ (Tà đạo) vì không có Ấn quyết nên họ bày trò tạo sự Uy linh giả tạo về quyền phép mục đích để tạo danh ảo và làm tiền bách gia trăm họ. Xiên lình rất đơn giản trên má của mỗi người đều có một huyệt như khuyên tai, họ bấm lỗ trước mỗi khi hầu dùng chuôi đao mài nhọn như kim đưa vào đúng lỗ này là xong, không gây nên chảy máu.

Rạch lưỡi lấy máu làm dấu trên công đồng đền to phủ lớn nhất là vào những giờ linh nếu để chảy máu thì tội trời phải gánh ít nhất ba đời.

Chúng ta là con cha con mẹ mang dòng máu Trần tộc hầu quan lớn Trần triều ngài là tiên thánh hầu hạ nhà ngài nên đúng phép, nếu được duyên ngài ốp bóng, đổi diện (diện sẽ đỏ hồng) tránh lộng ngôn làm ảnh hưởng đến bậc tiên thánh.

Sau này nếu gặp vong dữ (quỷ) các thầy không làm được trước bàn dân thiên hạ Hoàng Hải sẽ triển khai pháp thần một lần để nhân sinh biết về pháp thần của Trần tộc.
Thời gian thừa hành pháp sự trong vòng một chén trà một điếu thuốc.

Hoàng Hải xin với Trần tộc ở khu vực 3 đền Kiếp Bạc, Trần Thương, Bảo Lộc tiến cử 3 thanh đồng họ Trần tuổi từ 25 đến 30 nhất tâm vì Đạo mẫu, nhất tâm về Trần tộc Hoàng Hải sẽ về tận nơi dạy (Ấn quyết, trừ tà, dẹp ác) lấy danh cho đạo, lấy danh cho Trần tộc. Hoàng Hải sẽ tấu đối về triều đình xin dạy cho 3 thanh đồng. Ấn quyết trừ tà dẹp ác chỉ có 5 người được hành pháp:

1.Hoàng Hải
2.Truyền nhân của Hoàng Hải
3.Một thanh đồng ở Kiếp Bạc
4.Một thanh đồng ở Trần Thương
5.Một thanh đồng ở Bảo Lộc

Đây là những tâm huyết của Hoàng Hải tạ ơn Trần tộc cứu giúp nhân sinh để nhân sinh hiểu biết về pháp thần của Trần tộc giữ cho quốc thái dân an.

Adida Phật.
HH chấp bút