Đức Phật Tổ đàm đạo cùng Đại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

dao_mau_viet_nam

Xuân Thiên

Đức Phật Tổ đàm đạo cùng Đại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đức Phật Tổ:

Bần tăng xin thỉnh Ngọc Hoàng bệ hạ, quốc gia đại sự lấy chữ nghiệp lớn làm đầu, nhưng người xuất gia tu hành lấy tâm đức tu hành. Làm đức tu hành sẽ có chánh quả trả nợ hết nghiệp lai sanh thì xin ngài cho bần tăng hỏi đệ tử Họ Trần phải làm thế nào. Mỗi đạo khác nhau nhau nhưng cùng tu hành lấy chữ phúc đức, chớ nên sát sanh tránh mang tội.
A di đà phật.

Đại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế:

Từ cổ chí kim đất trời sinh ra 2 loại người 1 ác và 1 thiện, nghiệp cũng do con người tạo nên sao lại oán thán trời đất. Nếu ai cũng nhất tâm tu về Đạo Phật, Đạo Thánh tránh sát sanh thì phúc phần do mỗi con người. Quay đầu là bờ thì không có trận đồ bày ra, lập tức trận sẽ được hóa giải ngay.

Con người không còn mệnh vong, âm dương sẽ hòa hợp. Dân sanh sẽ sống an lành tọa hưởng vạn điều lành. Vạn vạn điều thần dân muốn tâu chữ cốt tại tâm nguyện cầu Ngọc Hoàng sẽ hóa giải kiếp nạn này. Vạn vạn người đó có ai xin cho quốc thái dân an, dân cường nước thịnh, hay chỉ xin giàu sang phú quý, nhọc nhằn thì kêu than vang trời vang đất, Nam tào bắc đẩu ngày ngày ghi chép.

Có ai nhớ đến Kinh Cha Kinh Mẹ ngày ngày niệm kinh cầu cho Quốc Thái Dân An đâu, nên bách gia sẽ phải chịu mọi lỗi lầm do chính mình tạo nghiệp mà thôi.

Đức Lão Thiên Tôn Họ Trần đứng đầu dòng tộc Thanh Thư Đạo Sĩ:

Hạ sanh Phật Tổ giáng lâm, Lão Tôn Họ Trần xin nghênh tiếp tại Đạo Quán Hàn Lâm chi viện, thượng tọa thỉnh giáo Đức Phật Tổ.

Con cháu Họ Trần một lòng trung nghĩa sanh ra các anh hào nữ kiệt nhất tâm một lòng theo Phật theo Mẫu thờ cha kính mẹ, trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy, nhất tâm Quy y, sống chết có nhau, vào sanh ra tử, quyết tâm phá trận cứu nguy cho nước nhà, giữ Đạo, giữ cho quốc thái dân an.

Xin phật tổ chứng tâm cho toàn gia họ Trần, vì bách gia, vì trăm họ, họ Trần quyết không từ nan, lão xin thay cho toàn gia họ Trần xin phật tổ chứng tâm.

Lão Thiên Tôn Huỳnh Đế Đại Vương:

Huỳnh đế lão ta xin phật tổ chứng tâm cho các ghế, ai xuất tâm phá trận sẽ được chứng, đèn trời soi xét, trai tài gái sắc vì nghiệp duyên mà phải bị đầy xuống trần gian để cứu giúp bách gia tạo phúc chứng tâm tu hành lập nghiệp.

Đức Đại Lão Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn:

Hội nghị bàn đào cung nghinh Đức Phật Tổ giáng lâm không thể thiếu Lão Đại Đứng Đầu Thiên Tôn của ngọc Hư cung đón tiếp phật tổ giáng lâm đạo quán.

Cung thỉnh cung thỉnh Đức Lão Nguyên Thỉ Thiên Tôn
Lão đệ nguyên thỉ thiên tôn đón tiếp chậm chễ cáo lỗi xin đa tạ.
Trận đồ do tà ma ngoại đạo bầy ra sẽ được các thanh đồng đệ tử của ngọc hư cung truyền dậy, sẽ phá tan trận tạo nên nghiệp lớn.

Âm thịnh dương suy không cân bằng làm náo loạn đến tận diên cung nơi mẫu ngự.
Người có đức có tài sẽ làm nên danh nên nghiệp lớn tạo dựng đạo mẫu ngày càng to đẹp mai sau.
Nên giáng truyền chỉ chọn Đồng nhất tâm phá trận, ai nhất tâm thờ mẫu nhất tâm phá trận cứu giúp bách gia thoát khỏi kiếp nạn sẽ được trợ duyên nhãn thông, nhĩ thông, ấn quyết, được truyền Pháp Thần.
Trận ↔ Tiên trận đã có trai tài gái sắc của Trần tộc nhận lệnh cầm thẻ bài ấn ngọc của mẫu lên đàn phá trận cứu độ nhân sanh.

Đức Phật Tổ:

Quang Minh Vương hạ phàm cứu nhân độ thế, tránh sanh linh lầm than vô tội, người đầu thai thành 1 phật tử thiền sư trên Tây Thiên. Tụng kinh niệm Phật Pháp giúp người trần gian, quay đầu là bờ chí tâm đắc đạo.
Bần tăng hóa phép tạo duyên lành hóa giải cho chúng sanh khỏi lầm than. Hóa giải trận pháp cứu bách gia trăm họ.
Muôn dân đồng lòng theo Đạo Phật Đạo Mẫu (đệ tử họ Trần) chăm chỉ nhất tâm tu hành thờ cha kính mẹ lấy pháp Đạo làm đầu, giúp bách gia trì tụng kinh cha kinh mẫu, đại bi chú.

Đủ thiên duyên sẽ hóa giải được trận đồ, cáo biệt các vị thiên tôn trưởng giả ngọc hoàng giáng lai.

A di đà phật