Vui Buồn chuyến đi bái yết cha mẹ

dao_mau_viet_nam

Là thanh đồng ai cũng khát bóng vọng cầu. Về đền cha phủ mẫu dâng hương bái yết cha mẹ đình thân tam tứ phủ. Tạ ơn phật thánh. Trần gian có văn hoá trần gian. Tâm linh có văn hoá của tâm linh. Từ lời ăn tiếng nói đến cách hành lễ. Trong tâm linh ngôi cao là đồng thầy. Cha mẹ ban cho quyền phép ăn lên nói nổi tấu đối giúp bách gia trăm họ.

Công đồng là nơi linh thiêng từ lời ăn tiếng nói cũng phải biết giữ lễ. Nhân dưới thần. Thần dưới phật thánh. Công đồng có đc mấy mét vuông mà người này kêu người kia gào như chợ vỡ đấy là cách tấu đối với cha mẹ ư. Hay thể hiện với con nhang là ta tài ta giỏi. Ăn chưa sạch bạch chưa thông mà cứ tưởng ta hay ta tài ta giỏi. Đồng thầy còn như thế có dậy đc con nhang ko. Là con cha con mẹ phải biêt học ăn học nói học gói học mở. Đành rằng đạo mẫu vn chưa có trường dậy cho các thanh đồng. Đây là sự thiệt thòi của con cháu thánh mẫu. Nhưng tam tu tâm phật. Tu tâm tu tính tu khẩu. Để thành đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch sự. Chứ ko phải ta dâng mâm cao cỗ đầy mới là đồng sang. Tu để hoàn thiện chính mình và làm dạng danh cho đạo mẫu. Học ko phải học đâu xa. Xa cuối chân trời.. Gần ngay trước mắt.

Các đồng nhìn và học các nhà sư dù ko có pháp thần trong tay. Nhưng vẫn đc nhân sinh quý trọng. Nói có kẻ nghe đe có người nể. Vì các nhà sư tu đc tâm tính khẩu. Cha mẹ thương đồng giáng phúc lưu ân cho làm việc thì các đồng cô gắng tu hành tốt. Tu tốt để lấy danh cho đạo lấy danh cho đồng. Để đc cha mẹ gia ân gia phúc được hường phúc lâu giầu bền. Nhin người biết việc. Thùng phi rỗng kêu to nhìn các đồng lễ cha lễ mẹ là hh biết đc thuộc đồng gì. ( ta nhìn người biêt người biêt việc. Người nhin ta ko biết việc biết ta )

Tâm trạng ko vui xin hoan hỷ adidaphat