Chú giải lời tựa Hoàng Hải Chấp Pháp, HH Chấp Bút

dao_mau_viet_nam

Hoàng Hải Chấp Pháp

Thân chào các Thanh Đồng Đạo Quan Bách Gia Trăm Họ.

PHẬT THÁNH CHỈ TRUYỀN

Đao pháp: Trừ tà sát quỷ bình thiên hạ
Bút pháp: Xây dựng chấn chỉnh và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam

Trong thế giới tâm linh, Phật Thánh truyền dậy, trong các nghiệp do người trần tự tạo cho chính mình, nặng nhất đó là khẩu nghiệp.

1/ Tội nặng nhất do khẩu nghiệp là giả thần giả thánh làm ảnh hưởng đến Đạo Phật Đạo Thánh. Khi phạm tội này đời đời kiếp kiếp sẽ bị thụ hình ở a tỳ địa ngục. Không bao giờ được siêu thoát.

2/ Tội thứ 2: Lộng ngôn chê bai Đạo Phật Đạo Thánh.

– Hoàng Hải chỉ là người bình thường như bao Thanh Đồng khác, hàng ngày chỉ thích thay hoa lọc nước, sáng chưa chiều tối dâng Kinh Phật, Kinh Vua Cha, Kinh Phật Mẫu Hoàng Thiên để tạ ơn Phật Thánh đã ban hồng ân cho mình được sống trên cõi trần gian tu hành để trả nợ nghiệp do chính mình gây ra từ bao kiếp trước. Mong muốn tròn đường tu sẽ trở về kiếp lai sanh.

– Trong nhiều năm đóng cửa nhất tâm tu hành, Phật Thánh thương độ được nhiều thiên duyên truyền dậy viết sách, Pháp Thần, lễ nghi Đạo Mẫu, pháp đàn hóa giải trận đồ trong tâm linh, để lại cho Đạo Mẫu Việt Nam sau này, để cứu độ nhân sanh.
– Đây là thời kỳ mạt pháp, âm thịnh dương suy, người ma lẫn lộn làm ảnh hưởng đến Đạo Phật Đạo Mẫu. Một lần nữa Phật Thánh giáng chỉ truyền.

Bút pháp: xây dựng chấn chỉnh và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.

Hoàng Hải sẽ trích 1 phần nhỏ về Pháp Thần, nghi lễ của Đạo Mẫu Việt Nam để giúp nhân sanh cùng nhau hiểu rõ về Đạo Mẫu và cùng nhau tu tập xây dựng chấn chỉnh và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.

Tất cả các bài viết trên trang daophatmau.com có 4 chữ Hoàng Hải Chấp Pháp đều do Phật Thánh giáng truyền dậy để viết sách cho Đạo Mẫu sau này, Hoàng Hải sẽ chịu trách nhiệm trước hội đồng Phật Thánh về những bài viết trên. Trong các bài viết sẽ làm mếch lòng 1 số nhân sanh coi tâm linh là nghề kiếm tiền làm ảnh hưởng đến Đạo Mẫu Việt Nam, xin hoan hỷ vì Hoàng Hải chỉ là người chấp pháp theo lệnh của hội đồng Phật Thánh.

Xin hoan hỷ
A di đà phật

Còn bài viết có chữ HH Chấp Bút là những gì Hoàng Hải hiểu được 1 phần lời Phật Thánh truyền dậy chia sẻ với mọi người để cùng nhau tu tập xây đời dựng đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *