Đạo Mẫu Việt Nam

dao_mau_viet_nam

Khi xưa Đại Đức Vua Cha Bàn Cổ mở mang cõi trần tạo nên thế giới này, sắc phong Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên (Mẫu Địa) làm thầy trước nhất.
Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên tạo nên vạn vật, tạo nên Phật, Thánh, Thần, Nhân, chính là lúc đạo mẫu hình thành và ra đời trên thế giới và phát triển đến ngày nay.
Con người trải qua nhiều kiếp luân hồi đến kiếp này có nhân duyên với Thánh Mẫu, nhất tâm khai phủ xuất thủ trình đồng làm con Tứ Phủ được gọi là Thanh Đồng:

1, Đồng thầy – Do tiền kiếp nhất tâm tu hành theo đạo Phật Thánh nhưng bị dang dở, kiếp này vua cha mẫu mẹ thương xót sắc phong làm việc thánh để cứu nhân độ thế và tiếp tục tu hành để trả nghiệp trên cõi trần gian.

2, Đồng lộc – Những Thanh Đồng được hưởng lộc là những người tiền kiếp nhất tâm tu tập theo Phật Thánh làm được nhiều việc tốt cứu giúp được nhiều nhân sinh. Xuất tâm cúng giàng Phật Thánh tận tâm vì đạo (số lượng đồng lộc rất ít) hàng ngàn Thanh đồng mới có 1 Đồng Lộc. Những Đồng Lộc làm ăn buôn bán rất gặp thời vận, làm gì được nấy, hưởng phước thiên ban và tu tập, tu tâm tích đức để giành kiếp sau.

3, Đồng bản mệnh – Những người được vua cha mẫu mẹ thương xót nếu nhất tâm làm con Tứ Phủ sẽ được yên an bản mệnh, cha chấm lính mẹ nhận đồng cho tu tập theo Tứ Phủ, tu nhân tích đức để kiếp này được an lành chờ hưởng phước kiếp luân hồi sau này.