Pháp Thần

phap_than

1. Pháp thần từ đâu mà ra?

Khi Đại đứcVua cha tạo nên vũ trụ, tạo nên thế giới này, sắc phong cho đức Phật mẫu Hoàng Thiên (Địa mẫu) tạo ra thần, phật, tiên, thánh, nhân, tạo nên Đạo Mẫu tạo nên phong tục vùng miền, Đại đức Vua Cha bàn cố hoá thân lấy hiệu là “ Tiên Hoàng”

Để giữ cho vũ trụ Âm Dương cân bằng, Đại đức Vua Cha Tiên Hoàng truyền dậy cho tứ vị đệ tử, gồm:

– Đức Đại Lão Thuợng Nguyên Thuỷ Thiên Tôndanh hiệu “Đức Đại Lão Sư Tôn’ đây là danh hiệu khi các thần, phật, tiên, thánh tấu thỉnh tới ngài.
– Đức Lão Thuợng Nguyên Thỉ Thiên Tôn.
– Đức Lão Thiên Tôn ( Quốc cựu Họ Trần ) đứng đầu dòng tộc danh hiệu “Thanh Thư Đạo sĩ”.
– Đức Lão Huỳnh Đế Đại Vương cai quản Tam phủ trên cõi thỉên đình.
Từ đấy đến nay pháp thần chỉ đựơc truyền dậy cho con cháu Đạo Mẫu để cứu giúp nhân sinh. Trong thế giới tâm linh có hàng trăm đạo giáo khác nhau nhưng pháp thần chỉ đựơc truyền dậy cho các đồng.

2. Pháp thần gồm

– Tạo trận đồ “ tà chánh đều lập trận”
– Phá trận đồ “chánh đạo phá tan trận đồ do tà đạo lập nên làm hại nhân sinh gây nên âm thịnh dưong suy nguời ma lẫn lộn”
Muốn tạo trận, phá trận, gồm:
• Tiên đoán trận (thuật bói toán ra đời từ đây)
• Phá trận (Ấn quyết, khẩu quyết ra đời từ đây, dùng ấn quyết, khẩu quyết trừ gian dẹp ác bình thiên hạ )

3. Trong tam giới gồm

• Chính đạo (nhân sinh tu đuợc làm nhiều việc thiện)
• Tà đạo (chống lại dân sinh, chống lại quốc thái dân an
• Không theo chánh không theo tà “kiếp lai sanh là thần, phật, tiên, thánh vì phạm lỗi với triều đình tự mình chịu tội “vô hình vô tướng” nên nội lực và pháp thuật rất mạnh có thể truyền âm hàng vạn năm ánh sáng luôn hướng về chính đạo nhưng nếu muốn về kiếp lai sanh họ phải đầu thai hàng ngàn kiếp luân hồi tu thành đắc đạo mới được trở về kiếp lai sanh là thần, tiên, phật, thánh

4. Tà đạo từ đâu sinh ra?

Cũng từ thần, tiên, phật, thánh vì chữ tôi cao, cho mình là giỏi, khi cha mẹ, thầy không phong sắc cho vì tam tu không đuợc, bị khuyết nên quay ra chống đối cha mẹ, phản sư diệt đạo, bản chất bất nhân hại người hại vật
Nhân sinh cũng vậy, vì chữ tôi cao quá coi mình là nguời thay trời hành đạo, không chịu tam tu, trên trần phạm tội tham sân si, làm nhiều việc xấu phá hoại cuộc sống an lành của nhân sinh, tạo nên nghiệp cho chính mình, cũng trở thành tà đạo, khi hết mệnh trần về mệnh âm thọ hình ngục tối, khổ không chịu được, có cơ hội trốn khỏi ngục theo tà ma ngoại đạo chống lại chính đạo vì thế sinh ra pháp thần để cân bằng vũ trụ, cứu nhân độ thế, trừ gian diệt ác bình thiên hạ. Đạo mẫu là chánh đạo đầu tiên khi Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên tạo nên, được thừa huởng toàn bộ pháp thần, để thừa hành quân pháp

Nhân sinh có thể trải nghiệm thực tế có đạo giáo nào sinh ra các thầy được thừa hưởng pháp thần như:

• Xem bói “tiên đoán trận”
• Gọi hồn
• Lập trận “trấn đất diệt vong”
• Phá trận “trừ gian diệt ác bình thiên hạ”
• Lộc thuốc tâm linh “hoá giải”

Tất cả các đạo giáo khác chỉ dùng tâm huớng thiện cho nhân sinh, “sinh linh” từ cha mẹ dùng cho cả nguời trần và người âm, quay đầu tu hành chánh đạo. Trong Pháp thần, cha mẹ truyền dậy 1 phần giúp nhân sinh và sinh linh gồm:

1. Xem bói
2. Hoá giải kiếp nạn (nhiều mục sẽ viết bài sau)
3. Đề nghị khai đàm mở phủ xuất thư trình đồng
4. Cắt giải duyên âm
5. Phả độ gia tiên “giải ngục” trần gian gọi là “phá ngục”
6. Trấn đất ( hoá giải đất dữ thành đất lành )
7. Tìm mộ

Tất cả pháp thần trên ,nếu các đồng tu được TÂM ,TÍNH KHẨU , uy lực vô biên để cứu nhân độ thế bình thiên hạ , chỉ tiếc rằng:

Nhân sinh tu được, mấy ai đâu.
Tu tâm lấy chữ đức, làm đầu.
Tu tính lấy chữ nhẫn, làm trọng.
Tu khẩu tâm tính phúc bền lâu.

Hoan hỷ adidaphat.