Các Vị Nhà Trần

dao_mau_viet_nam

1. Vương phụ – vương mẫu
2. Đức đại vương chính cung
3. Quan Nam Tào
4. Quan Bắc Đẩu
5. Đức tiên cô đệ nhất Quốc Mẫu
6. Đức tiên cô đệ nhị Đại Hoàng
7. Cô bé
8. Cậu bé

Lục Bộ Đức Thánh Ông Gồm :

1. Điện Tiền Phò Mã Phạm Tướng Quân
2. Tả Yết Kiêu tướng quân
3. Hữu Dã Tượng tướng quân
4. Nghi Xuyên tướng quân
5. Hùng Thắng tướng quân
6. Huyền Do tướng quân

1. Đức Thái Bình công chúa
2. Đức Trần Bình Trọng

Cùng chư quan tướng hạ ban Ngũ hổ tướng quân. Đức ông đệ tam được tính trong nhà Trần nhưng không được thờ ở các phủ chính “Sống Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc”. Đây là 3 nơi chính thờ nhà Trần.