Truyền Kinh

dao_mau_viet_nam

Vâng lời phật thánh truyền chỉ, Hoàng Hải truyền kinh Phật, kinh Vua Cha, kinh mẫu để cùng các thanh đồng đạo quan bách gia trăm họ tu tập, cứu giúp nhân sanh thoát khỏi đại kiếp nạn, giữ cho Quốc thái Dân an, xây dựng trấn chỉnh & phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.

Ngày chẵn: Truyền kinh Mẫu từ 11h – 13h.

Ngày lẻ: Truyền kinh Vua cha từ 12h-13h.

Buổi sáng hằng ngày: Truyền kinh Phật từ 7h đến 8h.