Bát Nhã Tâm Kinh

dao_mau_viet_nam

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngã
uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất
dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục
như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt…

Bát nhã ba la mật đa tâm kinh.
“Diệu trí phương hà đạt bỉ ngạn,
Chân tâm tự năng khế giác nguyên
pháp dụ lập danh siêu đối đãi
Không chư pháp tướng thể tuyệt ngôn
Tông thú nguyên lai vô sở đắc…

Tải về Bát Nhã Tâm Kinh bản hoàn chỉnh ( 88 trang ).