Kinh Khâm Thiên Giải Ách – Ngọc Hoàng Cốt Tủy

dao_mau_viet_nam

Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân.
Chư phật hải hội tất giao văn tùy sứ kết tường vân thành ý phương ân, chư phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân-Cái-Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát (Tam biến)
Chí tâm đính lễ
Mỗi thánh hiệu nhất bái cửu khấu.
Ngưỡng – bạch
Tam – thấp tam thiên thiền tôn đại đế Ngọc Thanh thiên cung cao thượng hư hoàng nguyên thủy thiên – tôn.

Chí tâm đính lễ
Chí tôn kim, quyết ngọc hoàng huyền khung cao thượng đế.

Chí tâm đính lễ
Thái thượng lão quân đại đức thiên tôn.
Thập phương chư phật thái hư không.
Bách ức phân than hiển hiện đồng.
Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng….

Tải về Kinh Sách bản hoàn chỉnh ( 30 trang ).