Chân kinh Địa Mẫu

DÂNG HƯƠNG
Khói hương xông thấu mấy từng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Mẫu ngự
Chứng minh con trẻ lòng thành,
(Nam mô hương cúng đường Phật Mẫu chứng minh).

LỄ PHẬT
Kính lạy Phật từ bi quảng đại
Vì chúng sanh muôn loại đảo điên,
Luân hồi khổ não triền miên,
Mới dùng phương pháp giai phiền nơi tâm.

LỄ PHÁP
Kính lạy Pháp nguồn an chưa trả….

Tải về Chân Kinh bản hoàn chỉnh ( 74 trang ).