Ông Hoàng Đôi

Tên húy của Ngài: Nguyễn Hoàng Triệu
Sắc phong tước hiệu: Thượng Đẳng thần
Đền thờ chính: Thanh Hóa (đền ông Hoàng Triệu), ở Hà Nội (đền Hoàng ở Chèm)

Ông Hoàng Đôi thường gọi tắt là Ông Đôi hay còn gọi là Ông Triệu Tường, là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”, ông là người đã đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng, rồi ông được vua Lê phong công, giao cho kéo binh đóng ở đất Tống Sơn, Triệu Tường, Thanh Hóa.

Ông Đôi cũng khá ít khi ngự đồng, nếu có ngự về, ông mặc áo như Ông Hoàng Cả (nhưng màu xanh), chỉ có ở Hà Nội là hay thỉnh ông về nhưng lại thỉnh ông như một vị Quan Lớn (gọi là Ông Lớn Triệu Tường), ngự sau giá Quan Điều Thất, ông về tấu hương, khai quang rồi múa cờ lệnh (cờ lệnh đại, vuông, ngũ sắc).

Đền thờ Ông Hoàng Đôi được lập ở nơi mà xưa kia ông đã kéo binh vê đóng ở đó gọi là Đền Triệu Tường (hay còn gọi là Đền Quan Triệu) ở đất Tống Sơn, núi Triệu Tường, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngoài ra ở Hà Nội cũng có một ngôi đền gọi là Đền Quan Triệu (hay tên thường gọi là Đền Hoàng).

Thỉnh:

Quan triệu đà con vua thứ hai
Nguyện triều cổ tích ngài quản cai trong triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai quan hoàng triệu ngài điều hành tiến binh sang
Lúc người đi tế độ nghiêm trang
Trở về cho tới tống sang đất Triệu tường
Hay đâu trận gió phi thường
Trở về cho tới Triều tường ngài đóng quân

Sai:

Dung nhan thập cờ rượu
Quang minh chiếu đàn duyên
Tang tích tang cúng giàng
Kim phục hoàn toàn thân đậu
Phật thành chúa thiên chung vương
Kim ngân sớ điệp dâng lên
Quan về tấu đối chép biên rõ ràng.
Phê cho nhị tử trường sinh
Cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường
Ngài độ cho chứng minh đôi đường

Phú:

Đại Việt quốc chia Trung – Nam – Bắc
Dấu đại linh thiêng thuộc đệ nhất kỳ trong
Trời sinh đấng anh hùng cái thế

Triều Lê Kỳ có nhà Nguyễn Thọ
Trời đức sinh quan đệ Hoàng đôi
Vẻ thông minh trí tuệ vạn tường
Kiêm văn võ đôi đường vẹn cả
Gặp họ Mạc mưu mô phương kế

Lê quốc quân trị hạ cầu tài
Vâng lệnh trời sấm sét ra oai
Bài minh mã ra ngoài bắc trận
Vấn tham tán bày binh bố trận

Mạc tướng quân cuốn chiếu thu quân
Nẻo Cao Bằng – Mạc chúa ẩn thân
Xa cùng khấn an dâng định cảnh
Sớ tấu khải hoàn khi phụng mệnh

Gió thơ đưa hồng phút dinh triều dâng
Chiều nhớ khi pha trận xung phong
Ban sắc tặng ngũ muôn trung thổ soái
Linh miếu trấn Hoàng đôi thành ngoại
Khắp muôn dân bái lễ kêu cầu
Trung – Nam – Bắc dân đều ơn đức.